Biz hakda

Biz hakda

We bilen bir kompaniýaPassion,Dream weRjogapkärçilik.

T"Juyuan Fitness" -iň öňki ady 1997-nji ýylda döredilen "Inred Fitness" diýlip atlandyryldy. Juyuan Fitness müşderilerimiz üçin ýokary hilli fitnes enjamlaryny öndürmek baradaky berk ygrarlylygy bilen 2001-nji ýylda resmi taýdan işe girizildi.Güýçli innowasiýa we onýyllyk önümçilik tejribesi bilen dünýäde uzak möhletli we ygtybarly hyzmatdaşlygy gurup, adyny we abraýyny üstünlikli gazandy.

We hemişe ilki bilen hil prinsipine we ilki müşderä eýerýär.Annualyllyk satuwymyzyň 8% -10% -i täze önümi ösdürmäge maýa goýmak üçin ulanylýar.Örän güýçli dizaýn we hil gözegçilik ukyby bilen, Juyuan dünýädäki köp müşderiniň arasynda gaty gowy abraý gazandy we önümlerimiz eýýäm 37 ýurda we sebite satyldy.ýokary hilli hünärmenler toparyny döretmäge, has ýokary müşderi bahasyny döretmäge we ylmy fitnes pudagynyň ösüşine goldaw bermäge borçlanýarys.

zawod-001
biz hakda (10)

Pbilen öndürmekInnowasiýaBu biziň DNK.

Ylmy barlaglar

Ilki bilen innowasiýa syýasatyna eýerýäris, çalt jogap berýäris, jikme-jikliklere üns berýäris we bahany yzarlaýarys we bu pudakda iň oňat hilli fitnes önümlerini ösdürmegi ýüregimize düwýäris!

Tgözleg we gözleg bölümi Juyuan Fitnessiň urýan ýüregi.Gözleg we gözleg merkezimizde 35 agza bar, toparyň 49% orta we ýokary derejeli atlar bilen.Toparyň agzalarynyň 63% -den gowragy bakalawr we magistr derejesini ylym we tehnologiki bilimde.Bu dersler elektronika, tehnika, gurluşyk in engineeringenerçiligi, awtomatlaşdyryş dolandyryş programma üpjünçiligi, dizaýn we kompýuterler.Baý hünär bilimleri we gözleg-agtaryş tejribesi bolan bu hünärmenler kompaniýanyň tehnologiki innowasiýa işleriniň diregi boldy.

biz hakda (11)

Laboratoriýa

 

Certifikasiýa: laboratoriýamyz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy barTUV, PONY, INTERTEKweQTC.Pyýada ýörelgelerimiziň we yrgyldy plitalarymyzyň köpüsi geçdiCE, GS we ETLşahadatnamalary.

Our laboratoriýasy köp sanly ösen synag maşynlary we hünärmen synag inersenerleri bilen enjamlaşdyrylan 2008-nji ýylyň awgust aýynda döredildi.Laboratoriýanyň esasy işi çig maly, bölekleri, täze döredilen önümleri we tutuş önümi barlamakdyr.Laboratoriýa 3 synag otagyna bölünýär: elektrik we ROHS synag otagy, material mehaniki synag otagy (çydamlylygy, ätiýaçlyk şaýlary we ýük synagy) we önümleriň synag otagy.

“Juyuan” zawodynyň 3 önümçilik liniýasy bar, ýyllyk önümçilik kuwwaty täjirçilik maksatly 50,000 birlik we öý hojalygy üçin 200,000 birlik.

114 (2)

Önümçilik kuwwaty

Pmanysyny berýän çözgütler.

114 (3)
114 (1)
biz hakda (6)
biz hakda (5)
biz hakda (3)
biz hakda (7)

AlwaysHilMukdaryndan.

Hil barlagy

We önümiň hiliniň ýokarlanmagyna üns beriň we material satyn alyşdan başlap önümiň iberilmegine çenli her önümçilik prosesine berk gözegçilik edýär, önümiň öndürijiligi, nusgalary, her önümçilik bölümi tarapyndan öndürilen taýýar we ýarym taýýar önümler barada giňişleýin barlaglar geçirýär. .Bu önümiň hiliniň müşderileriň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýär we “JUYUAN” -yň her önüminiň başyndan ahyryna çenli ajaýyp hilini kepillendirýän kompaniýanyň üznüksiz ösüş gözlegleri üçin köp täsirli maglumatlary berýär.

7788

▶ 1998

Readaponiýa pyýada ýörelgesini eksport ediň

▶ 2001-2005

ODM işine başlady

▶ 2000

Günorta Koreýa eksport edilen ilkinji nesli ösdürdi

▶ 2007-2013

Japanaponiýada, Awstraliýada, Täze Zelandiýada uly üstünlikler

Öý aýak yzy

▶ 2006

Wibrasiýa ISPO-da görkezildi we gowy garşylandy we Gresiýa, Germaniýa we Angliýa eksport edip başlady.Geljekki ýyllarda yrgyldylary yzygiderli ösdüriň we täzeläň.

▶ 2005

Wibrasiýa maşynynyň ösüşi

Wibrasiýa maşynynyň aýak yzy

▶ 2006

Reabilitasiýa enjamlaryny ösdürmek üçin ýapon markalary bilen hyzmatdaşlyk ediň

▶ 2007

Täze täjirçilik fitnes enjamlaryny dizaýn etmek üçin Germaniýanyň “AnyFit” kompaniýasy bilen strategiki hyzmatdaşlyk

1

▶ 1999

Awstraliýada we Täze Zelandiýada söwda enjamlary üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk ediň

▶ 2014

Belli Ispaniýa markasy bilen hyzmatdaşlyk

Söwda güýji aýak yzy

▶ 2015

Europeanewropa we Amerikan bazarlaryna eksport

▶ 2017

Täze täjirçilik kardio önümlerini dizaýn etmek üçin AnyFit bilen strategiki hyzmatdaşlyga ýetdi

20211011172644

Söwda güýji aýak yzy

▶ 2010

Söwda ýörelgelerini ösdüriň

▶ 2011

Malaýziýa, Hindistana we käbir Aziýa bazarlaryna eksport