CBL60 Dogry welosiped sport enjamlary jadyly maşk tigir

Gysga düşündiriş:

Quietuwaş, durnukly AI3 dik welosiped sizi ýol tigirlerine çäksiz ýakynlaşdyrýar.Adaty welosiped, şäher welosipedi ýa-da ýaryş welosipedi ýaly sürüň, aýak we kalça myşsalaryny gyzykly we täsirli görnüşde gurmaga mümkinçilik berýär.Dik tigirimiz, ykjam ululygy we ösen tehnologiýasy sebäpli hünär we öýde ulanmak üçin amatlydyr.
Käbir adamlar ylgamagy halaýarlar, käbirleri münmegi halaýarlar.Her kimiň sporta bolan söýgüsi bar.Şonuň üçin klublar dürli görnüşli enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bolmaly, ýöne ulanylyş derejesi ýokary däl.Sapak meýilnamasynyň görkezmesi bilen, agzalar tigir sürmek we maşk etmek bilen has gyzykly synap bilerler.Hatda onlaýn topar sapaklary we toparlaýyn ýaryşlar ýaly has köp okuw formalaryny hem goşup bilersiňiz.Dik welosiped şahsy okuw üçin zerur enjam däl, akylly okuw meýilnamasynyň möhüm bölegi.Klubda möhüm rol oýnar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Quietuwaş, durnukly AI3 dik welosiped sizi ýol tigirlerine çäksiz ýakynlaşdyrýar.Adaty welosiped, şäher welosipedi ýa-da ýaryş welosipedi ýaly sürüň, aýak we kalça myşsalaryny gyzykly we täsirli görnüşde gurmaga mümkinçilik berýär.Dik tigirimiz, ykjam ululygy we ösen tehnologiýasy sebäpli hünär we öýde ulanmak üçin amatlydyr.
Käbir adamlar ylgamagy halaýarlar, käbirleri münmegi halaýarlar.Her kimiň sporta bolan söýgüsi bar.Şonuň üçin klublar dürli görnüşli enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bolmaly, ýöne ulanylyş derejesi ýokary däl.Sapak meýilnamasynyň görkezmesi bilen, agzalar tigir sürmek we maşk etmek bilen has gyzykly synap bilerler.Hatda onlaýn topar sapaklary we toparlaýyn ýaryşlar ýaly has köp okuw formalaryny hem goşup bilersiňiz.Dik welosiped şahsy okuw üçin zerur enjam däl, akylly okuw meýilnamasynyň möhüm bölegi.Klubda möhüm rol oýnar.

Önüm aýratynlyklary

1. Oturmagyň beýikligini aňsatlyk bilen sazlaň
14 orunlyk düzediş, sazlaýjy wyklýuçatel oturgyjyň aşagynda ýerleşýär.Düzeltmek has aňsat, münseňizem oturgyjyň beýikligi aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.

CBL600  

Köp pozisiýaly sport usuly
Dürli okuw duruşlaryna görä dizaýn;Okuw duruşyny has dürli-dürli we amatly ediň.

AI3

El düwmesi
Ergonomiki dizaýna gabat gelmek
Goltugy sazlamak aňsat
Düzeltmek aňsat
HD akylly ekran / LED ekrany, has islege bagly
1080P ekran, gyzgyn aýna, ýokary güýç, ýokary garşylyk, uly ekran size şol ýerde bolmak duýgusyny getirýär.
Guşak sürüjisi
Ulanyjynyň nukdaýnazaryndan düzülen guşak sürüjisi ulgamy asuda we rahat bolup, fitnesiňizi has rahatlandyrýar.
Möhüm krank burçy
Krank we pedal enjamyň göwresine ýapyşýar.Hakyky münmek tejribesini getiriň.

CBL601

Spesifikasiýa:

Konsol görnüşi: LED / TFT EKRAN
Garşylyk derejesi: 1-25
Embygnalan ululygy: 1200 × 5000 × 1450mm
Ulanyjynyň iň ýokary agramy: 180 kg Net
Jemi agramy: 75kg Jemi agramy: 95 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler