Sport zaly taslamasy

Tolgundyryjy habar!Toparymyz iň täze maşk enjamlary taslamamyzy gurnamagy tamamlady.Islendik sport zalyna ýa-da bedenterbiýe merkezine laýyk gelýän iň häzirki zaman enjamlaryny hödürlemek bilen buýsanýarys.Bäsleşige taýýarlyk görýärsiňizmi ýa-da diňe bir görnüşde galmaga synanyşýarsyňyzmy, fitnes maksatlaryňyza ýetmek üçin size zerur zatlary aldyk.Täze enjamlarymyzy gözden geçiriň we sagdyn durmuş ýörelgesine ilkinji ädim ätiň!

1


Iş wagty: Maý-20-2023