Hack squat maşyny nädip ulanmaly

2

“Machine Hack Squat”, aýaklaryň myşsalaryny işlemek üçin ulanylýan “Deep Squat” -yň dürli görnüşidir.Hususan-da, çuňňur çukur kwadratlary, hamstringsleri, ýelimleri we göleleri nyşana alýar.

Çuňňur çukuryň üýtgemeleri, türgenleşik işiňizde örän möhümdir, şonuň üçin size dogry üýtgeşikligi tapmak möhümdir.

Bu maşk, aýak maşklaryňyza ýa-da bedeniň doly türgenleşigine iň oňat goşulýar.

Maşyn ýassygy skat görkezmeleri

Maşyny zerur agram bilen ýükläň we egniňizi we düşegiňize goýuň.

Aýaklaryňyzy egin giňliginden aýryp, aýaklaryňyzy uzadyň we howpsuzlyk tutawaçlaryny boşadyň.

Budlaryňyz takmynan 90 dereje bolýança dyzlaryňyzy epip, agramy haýallyk bilen peseldiň.

Platformany itekläp, dyzlaryňyzy we bagryňyzy uzadyp, hereketi öwrüň.

Gerekli mukdarda gaýtalamak üçin gaýtalaň.


Iş wagty: Maý-20-2023