Tigir sürmek maşynynyň fitnes ýörelgeleri

Tigir sürmek maşyny, küreklemek hereketlerini simulasiýa edýän sport enjamlarynyň bir görnüşidir.Onuň fitnes ýörelgeleri aşakdaky nokatlary öz içine alýar:

1. Kardiopulmoner funksiýany öwretmek: Awtoulagda maşk etmek maşklary kardiopulmoner funksiýasyny netijeli gowulaşdyryp, ýüregiň ýük göterijiligini ýokarlandyryp biler.Tigir sürmek maşynynda ýokary güýçli küreklemek maşklary ýürek urmasyny we dem alyş tizligini ýokarlandyryp, gan aýlanyşyny ösdürip, kardiopulmoner işini güýçlendirip biler.

2. Muskul türgenleşigi: Awtoulagda maşk etmek, adam bedeniniň myşsa toparlaryny, şol sanda aýaklaryň, biliň, döşüň, arkanyň, gollaryň we beýleki bölekleriň myşsalaryny hemmetaraplaýyn maşk edip biler.Tigir sürmek maşynynyň üstünde hereket etmek, aýaklaryň myşsalaryny nyşana alyp biler.Eşikleri küreklemek maşynyna yza taşlamak bilen, biliň, arkaňyzyň we gollaryňyzyň güýjüni öwredip biler, şeýle hem aşaky arka myşsalaryny durnuklaşdyrmakda gowy rol oýnap biler.Türgenleşigiň täsiri.

3. Çydamlylyk okuwy: küreklemek maşyn, esasan, uzak möhletli pes güýçli maşklara esaslanýan aerob maşklarynyň bir görnüşidir, bu bedeniň çydamlylyk derejesini netijeli ýokarlandyryp biler.Uzak wagtlap küreklemek maşklaryna boýun bolmak kardiopulmoner funksiýasyny we myşsalaryň çydamlylygyny ýokarlandyryp, bedeniň maşk ukybyny we beden taýdan sagdynlyk derejesini ýokarlandyryp biler.Bir söz bilen aýdylanda, küreklemek enjamy dürli ýaşdaky we fiziki adamlar üçin amatly giňişleýin aerobika maşklarynyň bir görnüşidir.Bedeniň kardiopulmoner işini, myşsalaryň güýjüni we çydamlylyk derejesini ýokarlandyryp biler.Bu sagdyn maşk etmegiň usulydyr.

1


Iş wagty: Maý-19-2023