Ylmy fitnesiň ähmiýeti we ony nädip ýerine ýetirmeli

1

Dürli adamlar dürli okuw programmalaryny saýlaýarlar, maksatlarymyza görä özümiz üçin dogry fitnes programmasyny saýlap bileris.

Sport zalyna diňe bir bedenterbiýe diýmek däl, sport zalyna gitmek hakykatdanam has tertipli bolar, enjamlar has doly bolar.Şeýle-de bolsa, bu sport zalyna maşk etmek üçin şertleri bolmadyk adamlaryň bedenterbiýe maşklaryny edip bilmejekdigini aňlatmaýar.

Fitnes maşklarynyň dürli usullary bar, diňe özüne laýyk gelýän we oňa ýapyşýan fitnes meýilnamasyny düzmeli, şonuň üçin maşklaryň maksadyna we täsirine ýetip bileris.

Käbir adamlar öýde işleýärler we esasan bedenterbiýe maşklary üçin sport zalyna ýetmek üçin elastik zolaklary, dambbellleri, ýoga matalaryny, barlary we beýleki enjamlary satyn alýarlar.Fitnes kartoçkasyny satyn almak ýa-da fitnes enjamlaryny satyn almak üçin ýeterlik pul we şertleri bolmadyk talyplar üçin mekdep meýdançasy hem maşk etmek üçin amatly ýerdir.

1. Ilki bilen, soň bolsa resmi taýýarlygy gyzdyryň

Resmi bedenterbiýe türgenleşiginden ozal ilki bilen gyzdyryş türgenleşigi, dinamiki uzalma, bedeniň bogunlarynyň we myşsa toparlarynyň hereketleri, soň bolsa açyk we ýapyk böküşler topary ýa-da bedende gan aýlanyşyny öňe sürmek üçin 10 minut ylgamak gerek. beden ýuwaş-ýuwaşdan gyzýar, sport şikeslerini azaldyp we türgenleşigiň netijeliligini ýokarlandyryp biljek sport ýagdaýyny tapyň.

2. Ilki bilen kardio

Resmi bedenterbiýe okuwy barada aýdylanda, ilki güýç, soň bolsa kardio.Bedeniň iň güýçli wagty güýç öwretmek, myşsa gurmagyň täsirini gowulandyrmak üçin agram tälimine, glikogen sarp edilmegine we myşsalaryňyzyň täsirli maşklaryna ünsi jemläp bilersiňiz.

Güýç taýýarlygy we soňra aerobika maşklary, bu gezek glikogen sarp etmek diýen ýaly, ýagyň gatnaşygy ep-esli gowulaşar, ýagny aerobika maşklary wagtynda ýag ýakmagyň netijeliligi ýokarlanar.

Aerobika maşklary pes intensiwlige (pyýada, welosiped sürmek, ylgaw, daga çykmak, aerobika, suwda ýüzmek, top oýnamak we ş.m.) we ýokary intensiwlige (boks, aralyk ylgaw, HIIT türgenleşigi, arkan bökmek türgenleşigi we ş.m.) bölünýär, täze gelenler edip bilerler pes intensiwlikli maşkdan ýuwaş-ýuwaşdan ýokary intensiwlige geçmek we fiziki çydamlylygyny kem-kemden gowulaşdyrmak, kardiorespirator işini güýçlendirmek.

Güýç okuwy, bir wagtyň özünde birnäçe myşsa toparlarynyň ösüşine itergi berip biljek çylşyrymly hereketlerden başlamak maslahat berilýär, täze gelenler ikitaraplaýynlaşdyrylyp ýa-da üçburçlaşdyrylyp bilner, tejribeli adamlar bolsa bäş bölünen okuw bilen gowy bolar.

Fitnes maksadyňyzy gazanmak bolsa, onda 40-60 minutlap güýç taýýarlygy, 20-30 minutlyk kardio wagty bolup biler, eger fitnes maksadyňyz ýag ýitirýän bolsa, 30-40 minutlyk güýç okuwy, kardio wagty 30-50 minut bolup biler.

3. Uzatmak we dynç almak, bedeniň gyzgynlygyny dikeltmek boýunça gowy iş ediň, soň bolsa suwa düşüň

Fitnes okuwyndan soň, resmi okuw gutarmanka maksatly myşsa toparlaryny uzatmaly we rahatlamaly.Fitnes okuwyndan soň derrew suwa düşmäň, bu gezek immun ulgamy gaty pes, kesellemek aňsat, myşsa toparlaryny gowşatmak, myşsalaryň dykylmagynyň öňüni almak we myşsalaryň abatlanmagyna kömek etmek üçin statiki uzaldyş türgenleşigini geçirmeli.Suwa düşmezden ozal bedeniň gyzgynlygynyň kadaly ýagdaýa gelmegine garaşmak iň gowy saýlaw hasaplanýar.

4. Bedeniň abatlanmagyny üpjün etmek üçin dogry nahar goşundylaryny ýerine ýetiriň

Türgenleşikden 30 minut soň myşsa tälimini alan adamlar, energiýany doldurmak we myşsalaryň abatlanmagyna kömek etmek üçin bir bölek belok tozy ýa-da gaýnadylan ýumurtga 2 dilim çörek bilen goşup bilerler.Lossag ýitirmek tälim berýän adamlar, gaýnadylan ýumurtga iýmezligi ýa-da üstüni doldurmazlygy saýlap bilersiňiz.


Iş wagty: 18-2023-nji maý