PE409 9 gatly täjirçilik ykjam Gymfree agramly stack maşk

Gysga düşündiriş:

Adaty agram ýygyndysy: 8 * 96 kg / 8 * 212 litr
Goşmaça agram ýygyndysy: 8 * 123 kg / 8 * 271 litr
Embygnalan ölçegi: 618X330X237 sm
Arassa agram weight agramsyz (: 704 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Adaty agram ýygyndysy: 8 * 96 kg / 8 * 212 litr
Goşmaça agram ýygyndysy: 8 * 123 kg / 8 * 271 litr
Embygnalan ölçegi: 618X330X237 sm
Arassa agram weight agramsyz (: 704 kg

Aýratynlyklary:

PE (2)

● Specialörite köp gatly köpükli material

Mebeller ýykylmazdan rahat, çydamly we uzak dowam edýär.Awtoulag oturgyçlarynyň ýassygy bilen gowy görnüş.Ter we antibakterial.

PE (8)

● Rulman

Uly göwrümli podşipnikler has gowy aýlanmagyň durnuklylygyny üpjün edip, okuw durnuklylygyny ýokarlandyryp we ömrüň uzak bolmagyny üpjün edip biler.

7

● tingiwopis we kepillik

Her kebşirleýiş we lazer kesmek, dolulygyna we kemsizligine aýratynlykda barlanýar.Surat çekilenden soň, her bölegi tamamlanmagy üçin aýratynlykda barlanýar.Packagehli paket iberilmezden ozal ýokary hilli hil barlagyndan geçýär.

PE (5)

Sk Anti-Skid gaznasy

Howpsuzlygy üpjün etmek üçin ýokary hilli rezin skid garşy binýady kabul ediň.

PE (6)

● Takyk işlenen kasna

Has gowy öndürijilik we çydamlylyk üpjün etmek üçin işlenip taýýarlanylýan kasany kabul ediň.Şeýle hem hereket ýoluny has ýumşadýar.Injuryaralanmak töwekgelçiligini azaltmak bilen esasy myşsalaryň takyk maşk etmegine göz ýetiriň.

PE (7)

● Kabel

Kabelimiz, adaty kabelden 4 esse çydamly, arakesmesiz 400,000 esse adaty ulanyşa ýetýär.Adaty ulanylanda 2 ýyl kepillik.Bu çalyşmagy ep-esli azaldar we çykdajylary tygşytlaýar.

Ight Agram staklary birnäçe ulanyja bir wagtda maşk etmäge mümkinçilik berýär.
Down Aşak çekiň, uzyn çekiň, trisepler aşak basyň we sazlanyp bilinýän hi / lo kasna.
The Oturgyçdaky ýumşak pad, maşk wagtynda uly goldaw we rahatlyk bermek üçin ýörite tehnologiýany ulanýar.
● Bir taraplaýyn dizaýn ýeke ýa-da goşa golly maşklara mümkinçilik berýär.Kosmos täsirli we hereketli.
● Çarçuwanyň beýany Adaty rezin aýaklar çarçuwanyň düýbüni goraýar we enjamyň süýşmeginiň öňüni alýar.
● Her çarçuwada maksimum ýelmeşmegi we çydamlylygy üpjün etmek üçin elektrostatik poroşok palto gutarýar.
● 11 ölçegli polat çarçuwasy iň ýokary gurluş bitewiligini üpjün edýär.
● Super ölçegli gysgyçlar basylanda basyşy peseldýär.
● Güýçli we çydamly alýumin garyndy galkan çarçuwasy.
Easyeňil gaplamak we daşamak üçin aýry-aýry gurluş dizaýny


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler